Τελευταία Ενημέρωση: 1/7/2023


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από την τη χρήση της ιστοσελίδας www.tsimatsidis.gr, στο εξής "Ιστοσελίδα". Η Υπηρεσία παρέχεται και είναι διαχειριζόμενη από την TSIMA MEDIA στο εξής "εμείς", "μας". Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων μερών που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από τον/την TSIMA MEDIA. 

Η TSIMA MEDIA δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων μερών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η TSIMA MEDIA δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμες στις οποιεσδήποτε τέτοιες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων μερών που επισκέπτεστε.

Διακοπή Υπηρεσίας

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αν παραβιάζετε τους Όρους.

Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την καταγγελία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμούς ευθύνης.

Νομοθετικό πλαίσιο

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Ιστοσελίδα και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Ιστοσελίδα.


Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που αποτελεί σημαντική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, διακόψτε τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας


Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο g.e.tsimatsidis@gmail.com